اطلاعات پروژه

پروژه : گل فروشی زعیم
محل اجرای پروژه : تهران
متریال : ورق کامپوزیت

نمای ساختمان
ورق کامپوزیت آلومینیوم
ورق کامپوزیت نما
نمای کامپوزیت آلومینیوم
ورق نما
کامپوزیت نما