اطلاعات پروژه

پروژه : ساختمان تجاری
محل اجرای پروژه : تهران
متریال : ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت آلومینیوم
نمای ساختمان
ورق کامپوزیت نما
کامپوزیت نما
KIANCOGROUP
ورق کامپوزیت