اطلاعات پروژه

پروژه : ساختمان تجاری
محل اجرای پروژه : تبریز
متریال : ورق کامپوزیت

نمای ساختمان
نمای ورق کامپوزیت
ورق کامپوزیت در نما
نمای ساختمان اداری
نمای ساختمان کامپوزیت