اطلاعات پروژه

پروژه : دانشگاه تهران
محل اجرای پروژه : تهران
متریال : ورق کامپوزیت

ورق نما
کامپوزیت نما
ورق کامپوزیت نما
دانشگاه تهران
کامپوزیت نما