اطلاعات پروژه

پروژه : بیمارستان
محل اجرای پروژه : سمنان
متریال : ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت ضدحریق
ورق کامپوزیت آلواستون
ورق کامپوزیت ارزان
ورق کامپوزیت پلاس باند
ورق کامپوزیت مکس متال
ورق کامپوزیت نسوز