اطلاعات پروژه

پروژه : برج آفتاب
محل اجرای پروژه : سمنان
متریال : ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت
ورق کامپوزیت
ورق کامپوزیت
ورق کامپوزیت در سقف