اطلاعات پروژه

پروژه : بانک کارآفرین
محل اجرای پروژه : تهران
متریال : ورق کامپوزیت

نمای ورق کامپوزیت
ورق کامپوزیت
ورق کامپوزیت در نما
نمای ساختمان
ورق کامپوزیت در نما
نمای کامپوزیت