اطلاعات پروژه

پروژه : بانک تجارت
محل اجرای پروژه : قزوین
متریال : ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت اکو
ورق کامپوزیت در نمای خارجی
ورق کامپوزیت مسی