اطلاعات پروژه

پروژه : پاساژ پردیس
محل اجرای پروژه : ایران،تهران
متریال : ورق کامپوزیت