اطلاعات پروژه

پروژه :پاساژ رفیع
محل اجرای پروژه : ایران،کردستان
متریال : ورق کامپوزیت