اطلاعات پروژه

پروژه : سقف چوبی
محل اجرای پروژه : تهران، لواسانات
متریال : چوب ترمو