پروژه : برج پارادیس

پروژه : برج پارادیس
محل اجرای پروژه : ایران،عظیمیه
متریال : ورق کامپوزیت