اطلاعات پروژه

پروژه : باشگاه پیام
محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
متریال : چوب ترمو