03
اکتبر

ورق کامپوزیت 3d

ورق کامپوزیت 3d

ورق کامپوزیت 3d عایق حرارتی می باشد.این نوع ورق در زمستان از ورود هوای سرد به داخل ساختمان و محیط جلوگیری می کند.همچنین در تابستان مانع از ورود هوای گرم می شود،به این صورت که دمای محیط همیشه متعادل و مناسب می باشد.